MENI
 
Naslovna » Dokumenta » Akti u pripremi » Javne konsultacije

Javne konsultacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava da je

 

PRODUŽEN ROK TRAJANjA KONSULTACIJA NA
POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU DOKUMENTA JAVNE POLITIKE ZA STVARANjE PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na online konsultacije poziva predstavnike udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Polaznim osnovama za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokuemnta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu do 21. septembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

Na osnovu člana 31. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

 

KONSULTACIJE NA
POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU DOKUMENTA JAVNE POLITIKE ZA STVARANjE
PODSTICAJNOG OKRUŽENjA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI
SRBIJI

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na online konsultacije poziva predstavnike udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane u vezi sa Polaznim osnovama za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 15. septembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje

 

KONSULTACIJE
O POLAZNIM OSNOVAMA ZA IZRADU PREDLOGA NACIONALNE STRATEGIJE ZA
RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2021. DO 2030. GODINE SA PREDLOGOM
AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU NAVEDENE STRATEGIJE (2021-2023)

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na online konsultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine sa Predlogom akcionog plana za primenu navedene strategije (2021-2023), koje se nalaze priložene na kraju ove poruke.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutih predloga, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 30. avgusta 2021. godine na elektronsku adresu: dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs.

 

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje 

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA
RADI PRIPREME TEKSTA
NACRTA ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na on line javne konsultacije sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnim konsultacijama radi pripreme teksta Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Svoje predloge i sugestije od značaja za izradu pomenutog zakona, navedeni akteri mogu dati na priloženom obrascu i poslati ih najkasnije do 20. februara 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs, sa naznakom: Komentari na Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Obrazac i Polazne osnove se mogu preuzeti na Portalu e-Uprave.

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA
ZA IZRADU TEKSTA
NACRTA ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama.
Ministarstvo je otpočelo postupak pripreme propisa koji bi regulisao oblast istopolnih partnerstava. Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/1/) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19), kao i Pravilnikom o o smernicima dobre pakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS“, broj 51/2019) obaveza je nadležnog predlagača da u fazi planiranja i definisanja propisa sprovede konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija, čime se doprinosi unapređenju zakonskih rešenja i pravnog okvira uopšte.
Predmet konsultacija su Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama u čijoj izradi su korišćeni najbolji primeri uporednopravnih rešenja.
Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama mogu se preuzeti na Portalu e-Uprava.
Konsultacije će biti održane dostavljanjem komentara i sugestija putem elektronske pošte.
Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije se mogu dostaviti na javnarasprava@minljmpdd.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na Portalu e-Uprava.
Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 20. februar 2021. godine.

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA
ZA IZRADU TEKSTA
NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.
Ministarstvo je otpočelo postupak pripreme propisa radi unapređenja zakonskih odredbi koje regulišu oblast zabrane diskriminacije.  
Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/1/) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19), kao i Pravilnikom o o smernicima dobre pakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS“, broj 51/2019) obaveza je nadležnog predlagača da u fazi planiranja i definisanja propisa sprovede konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija, čime se doprinosi unapređenju zakonskih rešenja i pravnog okvira uopšte.
Predmet konsultacija su Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije koje je izradila Radna grupa.
Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije mogu se preuzeti na Portalu e-Uprava.
Konsultacije će biti održane dostavljanjem komentara i sugestija putem elektronske pošte.  
Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije se mogu dostaviti na javnarasprava@minljmpdd.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na Portalu e-Uprava.
Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 20. februar 2021. godine.