MENI
 

PBS

Poseban birački spisak je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo. Poseban birački spisak je stalan i redovno se ažurira, putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka.

Pripadnici nacionalne manjine upisuju se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtev, kada ispune opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak.

Poseban birački spisak vodi opštinska, odnosno gradska uprava, kao povereni posao, do zaključenja posebnog biračkog spiska (15 dana pre održavanja izbora).

Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica, u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta.

Poseban birački spisak vodi se za 22 nacionalne manjine i to za pripadnike albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.