MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima je je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Njegovim odredbama utvrđena su incividualna i kolektivna prava, određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet za ljudska prava koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza. Pakt je usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje, ili pristupanje, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2200 A(XXI) od 16. decembra 1966. godine, a stupio je na snagu 23. marta 1976. godine kada je potrebnih 35 država deponovalo instrumente o ratifikaciji ili pristupanju.

SFRJ je ratifikovala Pakt zakonom od 30. januara 1971. godine („Službeni list SFRJ“, br. 7/1971). Uz Pakt su usvojena i dva protokola i to: Opcioni protokol uz Međunarondi pakt o građanskim i političkim pravima koji je stupio na snagu 23. marta 1976. godine i Drugi opcioni protokol uz Međunarondi pakt o građanskim i političkim pravima koji je stupio na snagu 11. jula 1991. godine. Saveza Republika Jugoslavija je oba protokola ratifkovala 2001. godine (“Službeni list SRJ“- Međunarodni ugovori , br. 4/2001).

Zaključna zapažanja Komiteta za ljudska prava UN u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima razmatran je na 119. zasedanju Komiteta za ljudska prava UN, koje se održavalo u periodu od 6. do 29. marta 2017. godine, u Ženevi.

Državna delegacija Republike Srbije, predstavila je pred Komitetom za ljudska prava, 7. i 8. marta 2017. godine, Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Komitet za ljudska prava je u okviru 119. zasedanja, na svom 3364. sastanku, održanom 23. marta 2017. godine, usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunaronog pakta o građanskim i političkim pravima (CCPR/C/SRB/3). Naredni periodični izveštaj o primeni Pakta Republika Srbija treba da dostavi do 29. marta 2021. godine.

Međutim, važno je istaći da u roku od godinu dana naša država ima obavezu da izvesti Komitet za ljudska prava o sprovođenju preporuka iz Zaključnih zpažanja koje se odnose na: Isključenost Roma (stav 15), Izbeglice i tražioce azila (stav 33) i Slobodu izražavanja (stav 39).

Izveštaj o primeni preporuka broj 15, 33 i 39 Komiteta za ljudska prava iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Izveštaj o primeni preporuka broj 15, 33 i 39 Komiteta za ljudska prava iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Vlada je usvojila na sednici održanoj 14. juna 2018. godine.

Komitet je po razmatanju Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, na 119. zasedanju u martu 2017. godine, usvojio Zaključna zapažanja (CCPR/C/SRB/3).

Republika Srbija podnosi ovaj periodični Izveštaj u skladu sa preporukom broj 43. iz Zaključnih zapažanja Komiteta za ljudska prava da u roku od godinu dana izvesti Komitet u vezi sa preduzetim merama u primeni preporuka datih u stavovima 15 (Isključenost Roma), 33 (Izbeglice i tražioci azila) i 39 (Sloboda izražavanja).

U skladu sa smernicama ugovorinih tela UN da tekst ove vrste periodičnog izveštaja bude ograničen na maksimalnih 3.500 reči na engleskom jeziku Izveštaj je upućen Komitetu za ljudska prava UN.

Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostavljen Četvrti periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostavljen je Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koji je Vlada Republike Srbije usvojila je 9. jula 2021. godine.

Izradu Izveštaja koordiniralo je i pripremilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Izveštaj je izrađen u širokom konsultativnom procesu, u okviru kojeg su učešće uzeli predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, ministarstava i institucija zaduženih za sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Pakta, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za ratne zločine, Vrhovnog kasacionog suda, Regulatornog tela za elektronske medije, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Izradu izveštaja je pratio Tim UN za ljudska prava i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih ancija za ljudska prava.

Izveštaj sadrži pregled zakonodavnih, sudskih, administrativnih i drugih mera koje je Republika Srbija preduzela u sprovođenju odredaba Pakta u periodu od 2017. do kraja 2020. godine.

Takođe, izveštaj sadrži i informacije o sprovođenju preporuka Komiteta za ljudska prava sadržanih u Zaključnim zapažanjima u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije (CCPR/C/SRB/3 od 27. marta 2017.g.) i najaktuelnije informacije do podnošenja izveštaja, odnosno zaključno sa junom mesecom 2021. godine. Od ukupno 21 preporuke koje je Komitet za ljudka prava uputio Srbiji, 17 preporuka je ispunjeno, dok je u toku realizacija četiri preporuke.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za ljudska prava u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

U skladu sa postojećom procedurom, Komitet za ljudska prava UN je, nakon preliminarnog razmatranja Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, na 137. zasedanju, u aprilu 2023. godine, usvojio listu dodatnih pitanja (CCPR/C/SRB/Q/4), na koje je Republika Srbija trebalo da dostavi odgovore u septembru 2023. godine.

Lista sadrži 22 grupe pitanja i ukupno 65 pitanja/zahteva iz 18 oblasti: I Ustavnopravni okvir u okviru koga se Pakt sprovodi; II Mere za sprečavanje korupcije; III Vanredno stanje; IV Zabrana diskriminacije; V Rodna ravnopravnost; VI Nasilje nad ženama, uključujući nasilje u porodici; VII Pravo na život; VIII Borba protiv nekažnjivosti i kršenja ljudskih prava u prošlosti; IX Zabrana mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja; X Sloboda i bezbednost ličnosti i postupanje sa licima lišenim slobode; XI Ukidanje ropstva, ropskog položaja i trgovine ljudima; XII Tretman stranaca, uključujući izbeglice i tražioce azila; XIII Pristup pravdi, nezavisnost pravosuđa i pravično suđenje; XIV Pravo na privatnost; XV Pravo na slobodu savesti i veroispovesti; XVI Sloboda izražavanja; XVII Pravo na mirno okupljanje i XVIII Učešće u javnim poslovima.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta sačinjeni su na osnovu priloga dobijenih od nadležnih državnih organa i u skladu sa smernicama Komiteta u pogledu forme i sadržaja. Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 28. septembra 2023. godine, usvojila Odgovore na dodatna pitanja Komiteta za ljudska prava u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.