MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostavljen Četvrti periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostavljen je Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koji je Vlada Republike Srbije usvojila je 9. jula 2021. godine.

Izradu Izveštaja koordiniralo je i pripremilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Izveštaj je izrađen u širokom konsultativnom procesu, u okviru kojeg su učešće uzeli predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, ministarstava i institucija zaduženih za sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Pakta, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za ratne zločine, Vrhovnog kasacionog suda, Regulatornog tela za elektronske medije, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Izradu izveštaja je pratio Tim UN za ljudska prava i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih ancija za ljudska prava.

Izveštaj sadrži pregled zakonodavnih, sudskih, administrativnih i drugih mera koje je Republika Srbija preduzela u sprovođenju odredaba Pakta u periodu od 2017. do kraja 2020. godine.

Takođe, izveštaj sadrži i informacije o sprovođenju preporuka Komiteta za ljudska prava sadržanih u Zaključnim zapažanjima u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije (CCPR/C/SRB/3 od 27. marta 2017.g.) i najaktuelnije informacije do podnošenja izveštaja, odnosno zaključno sa junom mesecom 2021. godine. Od ukupno 21 preporuke koje je Komitet za ljudka prava uputio Srbiji, 17 preporuka je ispunjeno, dok je u toku realizacija četiri preporuke.