MENI
 
Naslovna » Antidiskriminacija » Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti » Odsek za antidiskriminacionu politiku

Odsek za antidiskriminacionu politiku

U Odseku za antidiskriminacionu politiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: promociju i razvoj antidiskriminacione politike, identifikovanje, analizu i osmišljavanje mera i aktivnosti u ovoj oblasti; iniciranje, pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa, predloga planskih dokumenata u vezi sa unapređenjem međunarodnih standarda zaštite od diskriminacije; saradnju sa drugim organima povodom izrade propisa vezanih za sprečavanje diskriminacije; davanje mišljenja na predloge planskih dokumenata i propisa drugih organa i organizacija; praćenje sprovođenja preporuka relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti antidiskriminacione politike, a naročito relevantnih ugovornih tela UN i Saveta Evrope; pripremu izveštaja o primeni antidiskriminacionih mera, koje proizilaze iz strateških dokumenata RS kao i međunarodnih akata i obaveza koje proističu iz pristupanja EU, pripremu i sprovođenje konkursa za programe/projekte udruženja radi u oblasti sprečavanja diskriminacije, kao i praćenje realizacije odobrenih projekata kao i druge poslove iz delokruga Odseka.