MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Konvencija CEDAW

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) je međunarodnopravni instrument čijom se ratifikacijom države članice obavezuju da će preduzimanjem odgovarajućih mera sprečiti svaki vid neposredne i posredne diskrimiacije žena, obezbediti potpuni razvoj i napredak i na taj način garantovati ženama da ravnoravno sa muškarcima ostvaruju i uživaju ljudska prava i osnovne slobode. Konvencija sadrži građaska i politička prava (izborno pravo, jednakost pred zakonom, pravo na državljanstvo), ali i ekonomska, socijalna i kulturna prava (pravo na rad, obrazovanje, zdravstvo, kao i relevantna prava u ekonomskom i socijalnom životu).

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena usvojena Rezolucijom GS UN 34/180 od 18. decembra 1979. godine, stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine u skladu sa članom 27(1).

SFRJ ratifikovala 1981. godine (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori 11/81). Za SFRJ Konvencija je na snagu stupila 1982. godine. Pored Konvencije, SRJ je postala i članica Opcionog protkola uz Konvenciju, koji su UN usvojile oktobra 1999. godine, a koji je stupio na snagu 2000. godine (Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori br. 13/2002).

Nakon promena oktobra 2000. godine, SRJ je marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u UN koja se odnosila i na ponovno pristupanje međunarodnim pravnim aktima u oblasti ljudskih prava, pa time i Konvenciji i Opcionom protokolu.

Opšte preporuke Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena

U skladu sa članom 21 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Komitet može iznositi predloge i opšte preporuke zasnovane na periodičnim izveštajima i podacima dobijenim od država članica. Takvi predlozi i opšte preporuke biće uneseni u izveštaj Komiteta, zajedno sa komentarima država članica.

Usvajanjem opštih preporuka Komtet za eliminisanje diskriminacije žena je detaljno regulisao sadržinu i strukturu izveštaja i dao instrukcije državama članicama o tome kakve informacije, podatke i objašnjenja treba da unesu u izveštaj. Od država članica se očekuje da u svojim izveštajima uzmu u obzir sve odrednice koje se odnose na čl. 1-16. Konvencije, da imaju u vidu sve opšte preporuke Komiteta kojie se odnose na te članove, da daju objašnjenje u vezi sa eventualno stavljenim rezervama na pojedine odredbe Konvencije, da navedu razloge koji otežavaju ispunjavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije, da navedu statističke podatke razvrstane po polu i to u odnosu na svaki član Konvencije. Komitet je do sada usvojio ukupno 38 opštih preporuka.

Shodno članu 18. Konvencije države ugovornice se obavezuju da Komitetu podnose izveštaje o zakonodavnim, sudskim ili drugim merama koje su usvojile radi primene odredaba Konvencije, kao i o napretku ostvarenom u uživanju zagarantovanih prava i to u roku od godine dana posle stupanja na snagu Konvencije za svaku državu ugovornicu ponaosob i najmanje svake četvrte godine posle toga i uvek kada Komitet to zatraži. Praksa Komiteta je da izveštaje razmatra u prisustvu nacionalnih delegacija sa kojima vodi konstruktivni dijalog.

Naša zemlja je Inicijalni izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period 1992-2003. godine predstavila na 38. zasedanju Komitetu za eliminisanje diskriminacije 16. maja 2007. godine u Njujorku. Komitet je 21. maja 2007. godine usvojio Zaključne komentare u vezi sa Inicijalnim izveštajem o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP)

Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

U skladu sa Zaključnim  komentarima  u vezi sa  Inicijalnim  izveštajem o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP) od 21. maja 2007. godine  Republika Srbija je izradila i u novembru 2010. godini dostavila Komitetu za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena o kombinovanom Drugom i trećem periodičnom izveštaju o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Državna delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period 2007-2009. godine, u Ženevi, 18. jula 2013.godine, na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena. Nakon predhodnog razmatranja periodičnog izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je 26. jula 2013. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/2-3).

Republika Srbija, kao država članica, je u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na sprovođenje konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja Komiteta.

Izveštaj o primeni preporuka broj 17. i 23. iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena

U skladu sa Zaključnim zapažanjima Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena od 25. jula 2013. godine (CEDAW/C/SRB/CO/2-3) Vlada Republike Srbije je usvojila Izveštaj o primeni preporuka iz stavova 17. i 23. koji je dostavljen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

IZVEŠTAJ O 2 PRIORITETNE PREPORUKE

Četvrti periodični izveštaji o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada je usvojila na sednici održanoj 27. jula 2017. godine. Republika Srbija podnosi ovaj periodični Izveštaj u skladu sa članom 18. Konvencije i preporukama iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

U izradi ovog Izveštaja učestvovali su skupštinski odbor za ljudska i manjinska prava, svi relevantni republički i pokrajinski resori izvršne vlasti, Republički zavod za statistiku, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije kao i gradska uprava Grada Beograda. Takođe, svoj doprinos su dale organizacije civilnog društva: Amity, Secons, ...iz Kruga i Grupa 484.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice i sa relevantim dokumentima za njegovo razmatranje, upućen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

U skladu sa postojećom procedurom, na svojoj 70. sesiji, Komitet za eliminisanje diskriminacije žena je nakon preliminarnog razmatranja Četvrtog periodičnog izveštaja Republike Srbije, u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora, Zaštitnika građana i specijalizovanih agenicija Ujedinjenih nacija, usvojio Listu dodatnih pitanja (CEDAW/C/SRB/Q/4). Lista sadrži 21 pitanje (sa potpitanjima 58) iz 15 oblasti: ustavni, zakonodavni i institucionalni okvir i definicija diskriminacije; pristup pravdi; državni mehanizmi za unapređenje položaja žena; privremene specijalne mere; stereotipi; rodno zasnovano nasilje; trgovina ljudima i eksploatacija prostitucijom; učešće u političkom i javnom životu; obrazovanje, zapošljanjavanje; zdravlje; položaj žena u ruralnim sredinama; žene izbeglice; žene iz osetljivih društvenih grupa; brak i porodični odnosi.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta sačinjeni su na osnovu priloga dobijenih od nadležnih državnih organa i u skladu sa smernicama Komiteta u pogledu forme i sadržaja.

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 8. novembra 2018. godine, usvojila Odgovore na dodatna piranja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Državna delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018), u Ženevi, 28. februara 2019. godine, na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. Nakon prethodnog razmatranja državnog i alernativnih izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je 8. marta 2019. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/SO/4).

Republika Srbija je, kao država članica, u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na realizaciju konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja sa posebnom pažnjom na stavove u prioritetnim preporukama o čijem sprovođenju je potrebno izvestiti Komitet do marta 2021. godine.

Izveštaj o primeni preporuka broj 12a), 26a), 44 i 48g) Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, u februaru 2019. godine u Ženevi.

U skladu sa preporukom broj 52. iz Zaključnih zapažanja Komiteta (CEDAW/C/SRB/4), koja se odnosi na obavezu države članice da u roku od dve godine od predstavljanja periodičnog izveštaja dostavi u pisanoj formi informacije o preduzetim koracima za sprovođenje 4 prioritetne preporuke i novim rokom koji je Komitet odredio ( 5. april 2021. godine), Republika Srbija podnosi Izveštaj o realizaciji ovih preporuka.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 1. aprila 2021. godine usvojila ovaj Izveštaj (Zaključak broj: broj 337-2866/2021).

Izveštaj se odnosi na realizaciju preporuka sadržanih u stavovima: 12a (Zakonodavni okvir i definicija diskriminacije) - usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije bez daljeg odlaganja; 26a (Trgovina ljudima i eksploatacija prostitucije) - ukidanje člana 16. Zakona o javnom redu i miru i da žene u prostituciji nisu kriminalizovane; 44 (Žene iz osetljivih društvenih grupa) -eliminacija višestruke i međusobno povezanih oblika diskriminacije žena u nepovoljnom položaju, istovremeno osiguravajući njihovo ekonomsko osnaživanje. i 48a (Brak i porodični odnosi) - eliminacija diskriminacije žena u vezi sa imovinom primena prava na zajedničko vlasništvo i uspostavljanje sistema registracije zajedničke imovine.

Ovaj dvogodišnji period izveštavanja obeležila je kriza uzrokovana pandemijom COVID 19, koja je i u svetu i u našoj zemlji, pored ograničavanja uživanja svih ljudskih prava, dovela i do usporavanja i zastoja u ostvarivanju mnogih planiranih aktivnosti na svim poljima. Žene su, i u Srbiji, podnele najveći teret ove zdrvstvene krize kako u sferi privatnog tako i profesionalnog života.

Ocene CEDAW Komiteta u vezi sa Izveštajem o primeni 4 prioritetne preporuke

Komitet za eliminaciju diskriminacije žena dostavio je ocene o primeni preporuka koje je dao na osnovu Izveštaja o primeni četiri prioritetne preporuke, koje je naša zemlja dostavila u aprilu o.g.

Komitet pozdravlja pravovremeno dostavljanje ovog Izveštaja (CEDAW/C/SRB/FCO/4), koji je razmotrio na svojoj 80. sednici, održanoj u oktobru 2021. godine.

Komitet, uz obrazloženje, ističe da je preporuka iz stava 12a (usvojiti novi Zakon o zabrani diskriminacije) realizovana, dok preporuka iz stava 26a (obezbediti da žene koje se bave prostitucijom ne budu kriminalizovane) nije realizovana.

Delimično zadovoljavajućim su ocenjene primene preporuka iz stava 44 (eliminisati višestruke i ukrštajuće oblike diskriminacije koje doživljavaju žene koje pripadađu ugroženim grupama i obezbediti njihovo ekonomsko osnaživanje) i stava 48g (eliminisati diskriminaciju žena u vezi sa imovinom i nasledstvom).

Uporedo sa ocenama, Komitet je uputio i odgovarajuće preporuke za period do dostavljanja narednog periodičnog izveštaja, 2023. godine.

U skladu sa navedenim biće ažuriran Plan za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava. Takođe, Ministarstvo je ocene uputilo svim relevantnim resorima u cilju dalje implemenatcije dobijenih preporuka.