MENI
 

RNSNM

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nadležno je za vođenje Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Nacionalni savet stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar.

U Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina upisane su 23 nacionalne manjine.

Pripadnici 22 manjinske zajednice konstituisali su svoje nacionalne savete: Bunjevci, Bugari, Bošnjaci, Mađari, Romi, Rumuni, Rusini, Slovaci, Ukrajinci, Hrvati, Albanci, Aškalije, Vlasi, Grci, Egipćani, Nemci, Slovenci, Česi, Makedonci, Crnogorci, Rusi, Poljaci. Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije po zakonu vrši funkciju nacionalnog saveta.

Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina