MENI
 
Naslovna » Civilno društvo » Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (u daljem tekstu: Savet) je važan institucionalni mehanizam saradnje javnog i civilnog sektora i predstavlja jedan od mogućih modela strukturiranog dijaloga Vlade i organizacija civilnog društva.

Savet je savetodavno telo Vlade Republike Srbije za unapređenje saradnje i dijaloga između organa javne uprave i organizacija civilnog društva u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji.

Savet predstavlja važan mehanizam jačanja principa participacije, otvorenosti javne uprave i inkluzivnosti procesa kreiranja javnih politika i predstavlja prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva (udruženja, fondacije i zadužbine).

Na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlada Republike Srbije je tokom 2022. godine usvojila Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine (u daljem tekstu: Strategija), kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2030. godine, za period 2022-2023. godine.

Strategijom je predviđeno da se nadležnost, sastav, zadaci i funkcionisanje Saveta bliže određuju Odlukom Vlade pa je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (u daljem tekstu Ministarstvo) po usvajanju Strategije otpočelo konsultacije sa civilnim društvom sa ciljem da se postigne saglasnost oko ključnih pitanja vezanih za osnivanje ovog savetodavnog tela i da se procesu javnih konsultacija sa organizacijama civilnog društva dođe do najboljeg i najoptimalnijeg modela za osnivanje Saveta.

U cilju predstavljanja predloženih rešenja za formiranje Saveta, kao i sa ciljem prikupljanja dodatnih predloga i sugestija na tekst Predloga za osnivanje Saveta i kreiranje optimalnih rešenja koja bi Savet učinila efikasnim mehanizmom za dijalog o ključnim pitanjima saradnje organizacija civilnog društva i javne uprave Ministarstvo je otpočelo proces širokih konsultacija sa civilnim društvom u više gradova Srbije. 

Konsultativni sastanci sprovedeni su tokom 2023. godine u Novom Sadu, Beogradu i Nišu i okupili veliki broj organizacija civilnog društva koje su dale brojne komentare i predloge na tekst Predloga za osnivanje Saveta. Istovremeno, kako bi se pružila mogućnost dostavljanja komentara i svih zainteresovanih organizacija koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju konsultativnim sastancima, sproveden je i online konsultativni proces.

Ministarstvo je sagledalo sve komentare i sugestije i kreiralo finalni Predlog za osnivanje Saveta koji je konsultovan sa organizacijama civilnog društva na finalnim konsultacijama organizovanim početkom aprila meseca.

Krajem maja 2023. godine Ministarstvo je objavilo Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, čime je otpočeta prva faza izbora kandidata za članstvo u Savetu iz redova organizacija civilnog društva.

Druga faza procesa izbora predstavnika civilnog društva za članstvo  u Savetu otpočela je u junu 2023. godineupućivanjem poziva organizacijama civilnog društva za glasanje za kandidate sa konačne Liste prihvaćenih kandidatura  za članstvo u Savetu. Predviđeno je da se predstavnici organizacija civilnog društva biraju na predlog civilnog sektora. Komisija, koju je formiralo Ministarstvo, je nakon isteka roka za glasanje utvrdila da su organizacije civilnog društva dostavile ukupno 484 glasa te je 11 (jedanest) kandidata sa najvećim brojem glasova predložila za imenovanje za članstvo u Savetu.

Istovremeno ministarstvo je prikupilo imenovanja predstavnika organa državne uprave za članstvo u Savetu i uputilo Vladi Republike Srbije, na usvajanje, Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. 

Vlada Republike Srbije je  na sednici održanoj 28.septembra 2023. godine  usvojila Odluku o obrazovanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Savet je obrazovan na period od 5 (pet) godina i predviđeno je da ukupan broj članova Saveta bude 20, od čega 11 (jedanaest) predstavnika organizacija civilnog društva, i 9 (devet) predstavnika organa državne uprave.