MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR)

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR)

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima je usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje, ili pristupanje, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2200 A(XXI) od 16. decembra 1966. godine. Pakt je stupio na snagu 3. januara 1976. godine kada je potrebnih 35 država deponovalo instrumente o ratifikaciji ili pristupanju. Pakt je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Njegovim odredbama utvrđena su incividualna i kolektivna prava i određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem.

SFRJ je Pakt ratifikovala u julu 1971. godine ("Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori", br. 7/71) čime se između ostalog, shodno odredbama člana 16, obavezala da nadležnom telu UN podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutim rezultatima u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Paktu. Nakon promena oktobra 2000. godine Savezna Republika Jugoslavija je 12. marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u Ujedinjenim nacijama koja se odnosila i na ponovno pristupanje Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je razmotrio Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine (E/1990/5/Add.61), na 33. Zasedanju, 2-3. maja 2005. godine u Ženevi. Izveštaj sadrži informacije u vezi sa članovima 1-15 Pakta i obuhvata period od 1992. do 2002. godine, i to stanje, probleme i teškoće u pojedinim sektorima primene Pakta, kao i mere, kako zakonodavne, tako i one u sklopu tekuće politike u pojedinim oblastima, kojima se uticalo na uočene slabosti.

Odgovori na pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna rpava u vezi sa Inicijalnim izveštajem SCG o primeni Međuanrodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim rpavima u SRJ za period 1992-2002. godine

Pre razmtranja Inicijalnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine Komitet je zatražio dodatne odgovore na set postavljenih pitanja. Nakon što ih je Vlada usvojila Odgovori su u martu 2005. godine dostavljeni Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Zaključne primedbe Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine

Nakon razmotrenog izveštaja Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je 13. maja 2005. godine usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine (E/C.12/l/Add.l08). Zaključne primedbe sadrže preporuke Republici Srbiji za unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Republika Srbija je na 52. zasedanju Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava 15. maja 2014. godine u Ženevi predstavila Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međuanrodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je nakon preliminarnog razmatranja Drugog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija pripremio listu dodatnih pitanja na koja je Republika Srbija dostavila odgovore početkom maja 2014. godine.

Zaključne primedbe Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je 23. maja 2013. godine u Ženevi, nakon interaktivnog dijaloga sa članovima državne delegacije usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Zaključne primedbe sadrže preporuke Republici Srbiji za unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u predstojećem periodu( E/C.12/SRB/CO/2).

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 18. aprila 2019. godine.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

U skladu sa postojećom procedurom, Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN je, nakon preliminarnog razmatranja Trećeg periodičnog izveštcja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, na 65. zasedagьu, krajem 2019. godine, usvojio listu dodatnih pitanja na koje .je Republika Srbija trebalo da dostavi odgovore u zadatom roku ( 1. jul 2020. godine).

Lista sadrži 30 pitanje koja su grupisana u tri oblasti. Prva grupa pitanja se odnosi na opšte informacije. Zatim na pitanja koja se odnose na opšte odredbe Pakta (čl. 1-5) maksimalni raspoložive resurse, nediskriminaciju; položaj Roma, izbeglica, azilanata, migranata, IRL, jednakost žena i muškaraca. U trećoj grupi su pitanja koja se odnose na naposebne odredbe Pakta (čl.b- 15) - pravo na rad, pravo na pravedne i povoljne uslove rada, prava sindikata, prava na socijalnu sigurnost, zaštitu porodice i dece, pravo na odgovarajući životni standard, pravo na fizičko i mentalno zdravlje, pravo na obrazovanje i kulturna prava.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta sačinjeni su na osnovu priloga dobijenih od nadležnih državnih organa i u skladu sa smernicama Komiteta u pogledu forme i sadržaja. Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 18. juna 2020. godine, usvojila Odgovore na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Izveštaji iz senke

U vezi Trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima organizacije civilnog društva i Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta u Beogradu podneli su izveštaje iz senke Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija.

U okviru 71. zasedanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija tokom kojeg državna delegacija Republike Srbije, od 21. do 23. februara, predstavlja Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, članovi Komiteta pozivali su se na izvore podataka iz izveštaja iz senke.

Na tematskoj sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kojim 9. februara 2022. godine u Palati „Srbija“ u Beogradu po prvi po prvi put otvorena je diskusija između članova državne delegacije koja će predstavljati državni izveštaj Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija i predstavnika svih organizacija civilnog društva i Pravnog fakulteta koji su podneli izveštaje iz senke Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Nakon tematske sednice Saveta organizacije civilnog društva i Centar za ljudska prava pravnog fakulteta dostavile svoje saglasnosti da se njihovi izveštaji na engleskom i prevodom na srpski jezik objave uz Treći periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Usvojena Zaključna zapažanja Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima razmatran je na 71. zasedanju Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, koje se održavalo u periodu od 14. februara do 4. marta 2022. godine.

Državna delegacija Republike Srbije, koju je predvodila ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Gordana Čomić, predstavila je u interaktivnom dijalogu sa članovima Komiteta, u virtuelnom formatu, od 21-23. februara 2022. godine, Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Komitet je u okviru 71. zasedanja, na svom 30.  sastanku, održanom 4. marta 2022. godine,  usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim  izveštajem o primeni Međunaronog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (E/C.12/ /SRB/CO/3) koja sadrže konkretne preporuke našoj državi za naredni izveštajni period.

Naredni periodični izveštaj o primeni Pakta Republika Srbija treba da dostavi do 31. marta 2027. godine.

Naša država ima obavezu da u roku od dve godine izvesti Komitet o sprovođenju preporuka iz Zaključnih zpažanja koje se odnose na:  Branitelje ljudskih prava  (stav 17b), Nacionalni akcioni plan biznis sektor i ljudska prava (stav 19a) i Lične isprave (stav 31 b i c). 

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 6. septembra 2023. godine Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima, sa 142 glasa „za“ i bez ijednog glasa protiv.

Opcioni protokol je međunarodni instrument koji dopunjuje Međunarodni akt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i kao takav pruža dodatnu mogućnost da građani Republike Srbije zaštite svoja prava pred sistemom Ujedinjenih nacija, ukoliko prethodno isrpljeni unutrašnji mehanizmi, uključujući i Ustavnu žalbu, ne daju rezultate.

Potvrđivanje ovog Protokola predstavlja iskorak u međunarodnoj zaštiti ljudskih prava. To je početak procesa koji eventualnim žrtvama kršenja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava može dati glas, a državu učiniti odgovornijom u pogledu obaveza u skladu sa ovim instrumentom.

Izveštaj o primeni prioritetnih preporuka Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je po razmatanju Trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, na 71. zasedanju u martu 2022. godine, usvojio Zaključna zapažanja (E/C.12/SRB/CO/3).

U skladu sa preporukom broj 73. iz Zaključnih zapažanja Komiteta, Republika Srbija je imala obavezu da do 4. marta 2024. godine izvesti Komitet o preduzetim merama u primeni preporuka datih u stavovima 17 (Branioci ljudskih prava), 19 (Poslovna i ekonomska, socijalna i kulturna prava) i 31 (Identifikaciona dokumenta).

Izveštaj o prioritetnim prepoukama je zaključkom Vlade usvojen na sednici održanoj 29.02.2024. godine (Zaključak 05 br.337- 1507/2024) i posredstvom Misije Republike Srbije u Ženevi i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi u roku dostavljen Komietu za ekonomska socijalna i kulturna prava.