MENI
 
Naslovna » Oglasna tabla

Oglasna tabla

JAVNO DOSTAVLjANjE

Na osnovu člana 78. stav 1. tačka 1) i stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 ‒ autentično tumačenje), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dana 7. oktobra 2021. godine objavljuje akt broj: 401-01-000015/2020-01 od 5. jula 2021. godine koji se odnosi na Udruženje Sova-media iz Novog Beograda.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 2., a u vezi sa članom 11. stav 2. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 4. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 5. st. 1. i 4., čl. 6. i 7. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA