МЕНИ
 
Насловна » Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом овог министарства, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:

  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев
  • Име, презиме и адресу тражиоца
  • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:

Путем поште или предајом на писарници Министарства:
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Електронском поштом на адресе овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Министарству :
snezana.novakovic@minljmpdd.gov.rs и/или  vedrana.radojicic@minljmpdd.gov.rs

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ