МЕНИ
 
Насловна » Избори за националне савете 2022

Избори за националне савете 2022

 

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ


Mинистарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић, 5. септембра 2022. године донела је Одлуку о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина.
Одлука је донета на основу члана 35, а у вези са чланом 29. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18) и Решења о привременом закључењу посебног бирачког списка националне мањине број: 208-00-02/2022-01/01 од 3. септембра 2022. године.
Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 100/22

 

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 100/22),

министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини

1. Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета горанске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
2. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.
3. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
4. Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 13. новембра 2022. године године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

Право да буде електор има припадник националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање:
1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;
2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 10.000 лица али мање од 20.000 лица;
3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 20.000 лица али мање од 50.000 лица;
4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 50.000 лица али мање од 100.000 лица;
5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 100.000 лица.
Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа.
Овера потписа не подлеже плаћању такси. 
Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање.         Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање.
Електорске пријаве са свим прилозима подносе се непосредно на адрeсу, Бирчанинова број 6, Београд.
Рок за достављање електорских пријава је 13. октобар 2022. године.
Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.
Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства (www.minljmpdd.gov.rs).

У Београду, 6. септембар 2022. године   

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ


У складу са Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина број: 90-00-00024/2022-01 од 5. септембра 2022. године („Службени гласник РС”,, број 100/22), на изборима путем електорске скупштине за чланове националних савета националних мањина бира се:

  1. 15 чланова Националног савета горанске националне мањине;
  2. 23 члана Националног савета македонске националне мањине;
  3. 23 члана Националног савета црногорске националне мањине;
  4. 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине.

Право да буде електор има припaдник нaциoнaлнe мaњинe уписaн у пoсeбaн бирaчки списaк чиjу кaндидaтуру писмeнo пoдржи одређен број припaдникa нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк, у складу са чланом 101. Закона о националним саветима националних мањина.

Сваки припадник горанске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 20 припадника горанске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  
Сваки припадник македонске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 45 припадника македонске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.
Сваки припадник црногорске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 45 припадника црногорске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  
Сваки припадник хрватске националне мањине који жели да буде електор, мора да достави писмену подршку 60 припадника хрватске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк.  
Поступак се покреће достављањем електорске пријаве и следеће документације:

1. Електорска пријава подноси се у:

1) писменом облику и
Образац електорске пријаве који се доставља у писменом облику можете преузети овде
2) електронском облику (Eксел табела) доставља се на ЦД-у или ДВД-у

Образац електорске пријаве (Ексел табела) која се доставља у електронској форми можете преузети овде

Уз електорску пријаву потребно је приложити и очитану личну карту кандидата за електора.

2. Оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора

Достављају се на Обрасцу за прикупљање потписа бирача који подржавају електора који је прописан Правилником о oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa бирaчa кojи пoдржaвajу eлeктoрe („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 61/18)
Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електора можете преузети овде
Образац ове изјаве подносилац захтева сам умножава у потребном броју примерака.
Изјава бирача да подржава кандидата за електора, оверава се код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници и код основног суда, судске јединице или пријемне канцеларије основног суда.

Oвeрa пoтписa нe пoдлeжe плaћaњу тaкси.

Оверене изјаве бирача морају бити сортиране према редоследу, односно редном броју бирача у списку бирача који подржавају кандидатуру за електора (који се доставља у писменом и електронском облику).

3. Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора

Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора подноси се у:
1) писменом облику и
2) електронском облику (доставља се наснимљен на ЦД-у или ДВД-у)
Списак бирача (Eксел табела) који се доставља у писменом и електронском облику можете преузети овде
Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора обавезно се доставља (уз електорску пријаву и потребан број оверених изјава бирача да подржавају кандидатуру за електора) у писаном облику одштампан и потписан од стране лица које подноси електорску пријаву. Такође, потребно га је доставити у електронском облику-попуњен у ексел табели и наснимљен на ЦД-у или ДВД-у. Списак бирача у писаном и електронском облику морају бити истоветни у односу на укупан број и редослед бирача.
Важна напомена
Приликом попуњавања ексел фајла:

  1. Ексел табелу под називом списак бирача који подржавају кандидатуру за електорапопунити са свим траженим подацима
  2. Не мењати распоред колона у табели
  3. Поље у које се уноси ЈМБГ форматирати у текстуално поље како не би брисао водећу нулу и обавезно водити рачуна да ЈМБГ има 13 цифара.

Рок за подношење електорских пријава је 13. октобар 2022. године.
Електoрска пријава се подноси непосредно Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Бирчанинова 6, Београд.
            Електорска пријава се може поднети сваког радног дана, у времену од 9,00 до 15,30 часова, осим последњег дана за подношење електорске пријаве, када се може поднети до 24,00 часа. Подношење електорске пријаве треба најавити претходног дана до 17,00 часова електронском поштом на адресу: izborinsnm@minljmpdd.gov.rs.
Изузетно, електорска пријава се може поднети и у дане викенда, у ком случају се подношење најављује у петак до 15,30 часова, с тим да ће време подношења одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве обавезно се поштује редослед пријављивања.
Електорску пријаву подноси кандидат за електора или лице које он за то овласти.

            Образац овлашћења за подношење електорске пријаве можете преузети овде

Министарство ће упутити писмeни пoзив за учешће на изборима за чланове националних савета путем електорске скупштине свим eлeктoримa чиja je eлeктoрскa приjaвa пoтврђeнa.

За сва додатна питања можете се обратити Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог на бројеве телефона: 011/313 0980  и 011/225 0674.