МЕНИ
 
Насловна » Избори за националне савете

Избори за националнe саветe

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА АЛБАНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов донео је 24. марта 2023. године Одлуку о расписивању избора за чланове Националног савета албанске националне мањине.

Имајући у виду да након споведених редовних избора за чланове националних савета који су одржани 13. новембра 2022. године изборне листе које су освојиле мандате нису успеле да постигну договор у вези са избором председника, 1. марта 2023. године распуштен je Национални савет албанске националне мањине и образован је Привремени орган управљања који врши текуће и неодложне послове до конституисања новог сазива националног савета.

Одлука о расписивању избора је донета на основу члана 35. став 3. Закона о националним саветима националних мањина којим је прописано да се након распуштања националног савета нови избори за његове чланове расписују у року од 60 дана од распуштања и то тако да се одрже у наредних 45 дана.

Избори за чланове Националног савета албанске националне мањине биће одржани  путем електорске скупштине, 7. маја 2023. године у Бујановцу. На овим изборима бираће се 15 чланова Националног савета албанске националне мањине.

Јавни позив свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини, ближа обавештења и остала релевантна документација биће доступни на интернет страници Министарства: www.minljmpdd.gov.rs.

Електорске пријаве достављају се непосредно на адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, Београд. Рок за достављање електорских пријава је 7. април 2023. године.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТОРСКЕ ПРИЈАВЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА АЛБАНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ

На изборима путем електорске скупштине за чланове Националног савета албанске националне мањине бира се 15 чланова.

Сваки припадник албанске националне мањине који жели да буде електор, мора да буде уписан у посебан бирачки списак албанске националне мањине и да достави писмену подршку најмање 20 припадника албанске нaциoнaлнe мaњинe такође уписaних у пoсeбaн бирaчки списaк албанске националне мањине. 

Поступак се покреће достављањем електорске пријаве и следеће документације Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог:

 1. Eлекторска пријава подноси се у:
 2. 1) писменом облику и
  Образац електорске пријаве који се доставља у писменом облику можете преузети овде
  2) електронском облику (Eксел табела) доставља се на ЦД-у или ДВД-у
  Образац електорске пријаве (Ексел табела) која се доставља у електронској форми можете преузети овде

  Уз електорску пријаву потребно је приложити и очитану личну карту кандидата за електора.

 3. Оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора
 4. Достављају се на Обрасцу за прикупљање потписа бирача који подржавају електора који је прописан Правилником о oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa бирaчa кojи пoдржaвajу eлeктoрe („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 61/18)

  Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електора можете преузети овде

  Образац ове изјаве подносилац захтева сам умножава у потребном броју примерака.
  Образац се може попуњавати електорнски (на рачунару) или одштампати и попунити ручним уносом података. Важна напомена за електронско попуњавање: није дозвољено брисати/мењати податке и обавезна поља која чине садржину овог обрасца.
  Изјава бирача да подржава кандидата за електора, оверава се код јавног бележника, а у градовима и општинама где нису именовани јавни бележници код основног суда, судске јединице или пријемне канцеларије основног суда, односно у градској или општинској управи.

  Oвeрa пoтписa нe пoдлeжe плaћaњу тaкси.

  Оверене изјаве бирача морају бити сортиране према редоследу, односно редном броју бирача у списку бирача који подржавају кандидатуру за електора (који се доставља у писменом и електронском облику).

 5. Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора


Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора подноси се у:
1) писменом облику и
2) електронском облику (доставља се наснимљен на ЦД-у или ДВД-у)

Списак бирача (Eксел табела) који се доставља у писменом и електронском облику можете преузети овде

Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора обавезно се доставља (уз електорску пријаву и потребан број оверених изјава бирача да подржавају кандидатуру за електора) у писаном облику одштампан и потписан од стране лица које подноси електорску пријаву. Такође, потребно га је доставити у електронском облику-попуњен у ексел табели и наснимљен на ЦД-у или ДВД-у. Списак бирача у писаном и електронском облику морају бити истоветни у односу на укупан број и редослед бирача.

Важна напомена

Приликом попуњавања ексел фајла:

 1. Ексел табелу под називом списак бирача који подржавају кандидатуру за електора попунити са свим траженим подацима
 2. Не мењати распоред колона у табели
 3. Поље у које се уноси ЈМБГ форматирати у текстуално поље како не би брисао водећу нулу и обавезно водити рачуна да ЈМБГ има 13 цифара.

Рок за подношење електорских пријава је 7. април 2023. године

Електoрска пријава се подноси непосредно Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз (сала 555 на петом спрату).

Подношење електорске пријаве треба најавити претходног дана до 15,00 часова електронском поштом на адресу: izborinsnm@minljmpdd.gov.rs.

Електорска пријава се може поднети сваког радног дана, у времену од 9,00 до 15,00 часова, осим последњег дана за подношење електорске пријаве, када се може поднети до 24,00 часа.

Изузетно, електорска пријава се може поднети и у дане викенда, у ком случају се подношење најављује у петак до 15,00 часова, с тим да ће време подношења одредити Министарство. Приликом одређивања времена подношења електорске пријаве обавезно се поштује редослед пријављивања.

Електорску пријаву подноси кандидат за електора или лице које он за то овласти.

Образац овлашћења за подношење електорске пријаве можете преузети овде

Министарство ће упутити писмeни пoзив за учешће на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине свим eлeктoримa чиja je eлeктoрскa приjaвa пoтврђeнa.

За сва додатна питања можете се обратити Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог на бројеве телефона: 011/2250 674 и 011/2250 680

 

 

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 ‒ УС, 55/14 и 47/18), у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове Националног савета албанске националне мањине („Службени гласник РС”, број 23/23),

министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини

Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета албанске националне мањине одржаће се 7. маја 2023. године у Бујановцу.
Право да буде електор има припадник албанске националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак.
Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа.
Овера потписа не подлеже плаћању такси. 
Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање.         Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање.
Електорске пријаве са свим прилозима подносе се непосредно на адрeсу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило.
Рок за достављање електорских пријава је 7. април 2023. године.
Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.
Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства https://www.minljmpdd.gov.rs.

 

Потврђене електорске пријаве за учешће на електорској скупштини за избор чланова Националног савета албанске националне мањине

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у складу са чланом 102. став 1. Закона о националним саветима националних мањина, у периоду од 24. марта до 7. априла 2023. године, поднето је укупно 528 електорских пријава на потврђивање. Решењем Министарства потврђене су 523 електорске пријаве.

Списак електора албанске националне мањине чије су електорске пријаве потврђене можете преузети ОВДЕ

Имајући у виду да је решењем Министарства потврђен минималан број електорских пријава, стекли су се услови из члана 105. став 2. Закона о националним саветима националних мањина за сазивање електорске скупштине.

Електорска скупштина за избор чланова Националног савета албанске националне мањине биће одржана 7. маја 2023. године у Бујановцу.

Министарство ће упутити позив за учешће на електорској скупштини свим електорима којима су потврђене електорске пријаве са тачним временом и местом одржавања електорске скупштине у Бујановцу.

Одредбама чл.106, 107, 108. и 109. Закона о националним саветима националних мањина уређује се поступак избора чланова националног савета на електорској скупштини који спроводи трочлани Одбор, који именује Републичка изборна комисија међу познаваоцима изборних поступака.

 

 

На основу члана 102. став 8. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује

П О З И В
за присуствовање електорској скупштини за избор чланова
Националног савета албанске националне мањине

 

Позивају се електори чија је пријава потврђена решењем Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да присуствују електорској скупштини за избор чланова Националног савета албанске националне мањине.

Електорска скупштина за избор 15 чланова Националног савета албанске националне мањине одржаће се 7. маја 2023. године, са почетком у 10:00 часова, у  Спортском центру Младост у Бујановцу, Бранка Радичевића 2.

Потребно је доћи најмање 2 сата пре времена почетка одржавања електорске скупштине ради благовремене пријаве учешћа.

Такође, ради утврђивања идентитета потребно је да се на електорску скупштину понесе важећа лична карта или важећа путна исправа (пасош).

Електорској скупштини могу присуствовати само електори чија је пријава потврђена решењем Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Уколико електор у току трајања електорске скупштине напусти зграду Спортског центра неће бити могућ повратак у салу у којој се одржава електорска скупштина.

Министарство је упутило писмени позив за електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.

 

Избори за национални савете 2022

Погледајте - Избори за националне савете 2022