МЕНИ
 
Насловна » Националне мањине » Мултилатерални уговори

Мултилатерални уговори

ОКВИРНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Комитет министара Савета Европе усвојио је Оквирну конвенцију 1994. године, а 1. фебруара 1995. године отворена је за потписивање државама чланицама Савета Европе. Ширина питања и односа који су регулисани Оквирном конвенцијом учинили су је до сада најсвеобухватнијим међународноправним документом у области мањинских права.

Оквирна конвенција предвиђа подношење извештаја као редовног средства за надзор поштовања обавеза преузетих од стране држава уговорница. Праћење спровођења Оквирне конвенције поверено је Комитету министара Савета Европе. Да би се обезбедила ефикасност праћења њеног спровођења, основан је Саветодовани комитет, чији је задатак да помаже Комитету министара у оцени адекватности мера предузетих од стране држава уговорница за спровођења начела утврђених у Оквирној конвенцији. Чланови Саветодавног комитета су признати експерти у области заштите националних мањина.

Током разматрања извештаја, Саветодавни комитет може захтевати додатне информације од државе, као и посетити државу како би стекао што потпунију и објективнију слику о остваривању обавеза проистеклих из Оквирне конвенције. Своју оцену о томе Саветодавни комитет даје у форми мишљења, на које држава уговорница може доставити своје коментаре. 

Комитет министара Савета Европе, након што је и сам размотрио извештај државе, као и мишљење Саветодавног комитета и коментаре државе, доноси закључке и одговарајуће препоруке у форми резолуције Комитета министара о спровођењу Оквирне конвенције, чиме се завршава одговарајући циклус мониторинга по том међународном уговору.      

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савета Европе ратификована је у Савезној скупштини СР Југославије 1998. године. На позив Комитета министара Савета Европе, СР Југославија је приступила Оквирној конвенцији 11. маја 2001. године и она је за њу, у складу са одредбом члана 29. став 2. тог документа, ступила на снагу 1. септембра 2001. године.

Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Први извештајни циклус

Први извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина-срп
Први извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина-енгл

Прво мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције-срп
Прво мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције-енгл

Коментари о Првом мишљењу-срп
Коментари о Првом мишљењу-енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције-енгл

Други извештајни циклус

Други периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп
Други периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Друго мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп
Друго мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Другом мишљењу – срп
Коментари Републике Србије о Другом мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп
Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Трећи извештајни циклус

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Треће мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп

Треће мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу – срп

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Четврти извештајни циклус

Четврти периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп
Четврти периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Четврто мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп
Четврто мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу – срп
Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп
Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Саветодавни комитет Оквирне конвенције за заштиту националних мањина сумирао је своја искуства и ставове о најважнијим питањима на која су наилазили у свом надгледању спровођења Оквирне конвенције, кроз тематске коментаре о специфичним питањима. До сада су усвојена четири таква тематска коментара.

 

1. Образовање на основу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

2. Делотворно учешће припадника националних мањина у културном, социјалном и економском животу и у јавним пословима

3. Право на употребу језика припадника националних мањина на основу Оквирне конвенције

4. Обим примене Оквирне конвенције за заштиту националних мањина