МЕНИ
 
Насловна » Националне мањине » Мултилатерални уговори

Мултилатерални уговори

ОКВИРНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Комитет министара Савета Европе усвојио је Оквирну конвенцију 1994. године, а 1. фебруара 1995. године отворена је за потписивање државама чланицама Савета Европе. Ширина питања и односа који су регулисани Оквирном конвенцијом учинили су је до сада најсвеобухватнијим међународноправним документом у области мањинских права.

Оквирна конвенција предвиђа подношење извештаја као редовног средства за надзор поштовања обавеза преузетих од стране држава уговорница. Праћење спровођења Оквирне конвенције поверено је Комитету министара Савета Европе. Да би се обезбедила ефикасност праћења њеног спровођења, основан је Саветодовани комитет, чији је задатак да помаже Комитету министара у оцени адекватности мера предузетих од стране држава уговорница за спровођења начела утврђених у Оквирној конвенцији. Чланови Саветодавног комитета су признати експерти у области заштите националних мањина.

Током разматрања извештаја, Саветодавни комитет може захтевати додатне информације од државе, као и посетити државу како би стекао што потпунију и објективнију слику о остваривању обавеза проистеклих из Оквирне конвенције. Своју оцену о томе Саветодавни комитет даје у форми мишљења, на које држава уговорница може доставити своје коментаре. 

Комитет министара Савета Европе, након што је и сам размотрио извештај државе, као и мишљење Саветодавног комитета и коментаре државе, доноси закључке и одговарајуће препоруке у форми резолуције Комитета министара о спровођењу Оквирне конвенције, чиме се завршава одговарајући циклус мониторинга по том међународном уговору.      

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савета Европе ратификована је у Савезној скупштини СР Југославије 1998. године. На позив Комитета министара Савета Европе, СР Југославија је приступила Оквирној конвенцији 11. маја 2001. године и она је за њу, у складу са одредбом члана 29. став 2. тог документа, ступила на снагу 1. септембра 2001. године.

Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Први извештајни циклус

Први извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина-срп
Први извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина-енгл

Прво мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције-срп
Прво мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције-енгл

Коментари о Првом мишљењу-срп
Коментари о Првом мишљењу-енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције-енгл

Други извештајни циклус

Други периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп
Други периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Друго мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп
Друго мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Другом мишљењу – срп
Коментари Републике Србије о Другом мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп
Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Трећи извештајни циклус

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп

Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Треће мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп

Треће мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу – срп

Коментари Републике Србије о Трећем мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Четврти извештајни циклус

Четврти периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп
Четврти периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

Четврто мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – срп
Четврто мишљење Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције – енгл

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу – срп
Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу – енгл

Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – срп
Резолуција Комитета министара о примени Оквирне конвенције у Србији – енгл

 

Пети извештајни циклус

Пети периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – срп
Пети периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина – енгл

 

Саветодавни комитет Оквирне конвенције за заштиту националних мањина сумирао је своја искуства и ставове о најважнијим питањима на која су наилазили у свом надгледању спровођења Оквирне конвенције, кроз тематске коментаре о специфичним питањима. До сада су усвојена четири таква тематска коментара.

 

1. Образовање на основу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

2. Делотворно учешће припадника националних мањина у културном, социјалном и економском животу и у јавним пословима

3. Право на употребу језика припадника националних мањина на основу Оквирне конвенције

4. Обим примене Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

 

ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О РЕГИОНАЛНИМ ИЛИ МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Европска повеља о регионалним или мањинским језицима представља допринос одржавању и развоју европског културног богатства и традиције кроз заштиту историјских регионалних и мањинских језика у Европи, од којих су неки у опасности од могућег нестанка. Комитет министара Савета Европе усвојио ју је 25. јуна 1992. године, а ступила је на снагу 1. марта 1998. године.

Повеља се састоји од пет делова. У првом делу садржане су дефиниције појмова садржаних у Повељи, од којих су најзначајнија одређења појмова регионални или мањински језици. У другом делу одређени су циљеви и начела Повеље које државе чланице треба да примене на све регионалне или мањинске језике који се говоре на њиховим територијама. Трећи део Повеље посвећен је мерама у вези са образовањем, судским овлашћењима, административним властима и јавним службама, средствима јавног информисања, културним активностима, економским животом и прекограничном разменом, од којих државе чланице треба да изаберу најмање 35 ставова и подставова које ће да примењују за сваки од језика које прецизирају у време ратификације. Четврти део садржи одредбе које регулишу примену Повеље, односно обавезе држава чланица да периодично достављају генералном секретару Савета Европе извештаје о спровођењу Повеље, испитивање тих извештаја и формирање Комитета експерата Савета Европе. Пети део сачињавају прелазне и завршне одредбе које регулишу ступање на снагу Повеље и ступање на снагу за сваку државу чланицу посебно.

Државе чланице периодично достављају генералном секретару Савета Европе извештај о политици коју предузимају у сагласности са другим делом Повеље, и о мерама које су предузете у примени одредаба трећег дела Повеље на које су се обавезале. Извештај испитује Комитет експерата који је сачињен од по једног члана из сваке државе чланице. Чланови Комитета експерата су лица од највишег интегритета и признате стручности у питањима којима се бави Повеља. На основу државног извештаја и других информација, укључујући и информације добијене током посете држави, Комитет експерата припрема извештај Комитету министара, коме се придодају и коментари саме државе о том извештају. Извештајни циклус се завршава усвајањем препорука Комитета министара о примени Повеље у држави чланици.

Скупштина Србије и Црне Горе, на седници одржаној 21. децембра 2005. године, донела је Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима („Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број 18/2005). Повеља је за Републику Србију као сукцесора државне заједнице Србија и Црна Гора ступила на снагу 1. јуна 2006. године.

Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима

 

Први извештајни циклус

Први периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Први периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

Први извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Први извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

 

Други извештајни циклус

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Други периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

Oдговори на додатна питања Комитета експерата у вези са Другим периодичним извештајем - срп

Oдговори на додатна питања Комитета експерата у вези са Другим периодичним извештајем - енгл

Други извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Други извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

 

Трећи извештајни циклус

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Трећи периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

Трећи извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Трећи извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

 

Четврти извештајни циклус

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

Четврти извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Коментари Републике Србије на Четврти извештај Комитета експерата – срп

Коментари Републике Србије на Четврти извештај Комитета експерата - енгл

Препорука Комитета министара Савета Европе о примени Европске повеље у Србији – срп

Препорука Комитета министара Савета Европе о примени Европске повеље у Србији – енгл

 

Четврти извештајни циклус

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

 

Пети извештајни циклус

Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - енгл

 

Шести извештајни циклус

Шести периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп
Шести периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима – енгл

 

Пети извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима - срп

Пети извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима – енгл