МЕНИ
 
Насловна » Документа » Акти у припреми » Јавне расправе

Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2022-2023 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 021-12649/2021-2 од 17. јануара 2022. године, а на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за период 2022-2023 за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, који се налази приложен на крају овог текста.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 20. јануара до 8. фебруара 2022. године.

Министарство позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног друштва, академске заједнице, медије, као и друге заинтересоване учеснике да доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога акционог плана на обрасцу, приложеном на крају овог текста, на следећу електронску адресу: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs или писаним путем, односно поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство ће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе објавити извештај на својој Интернет презентацији и на Порталу "еКонсултације".

 

Јавна расправа о Нацрту законa о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације

Република Србија је 2009. године донела Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), којим је уредила општу забрану дискриминације, облике дискриминације, поступке заштите од дискриминације, као и установљење Повереника за заштиту равноправности као самосталног државног органа, независног у обављању послова утврђених овим законом.

Током вођења преговора о чланству Републике Србије у Европској унији (ЕУ) уочено је да се постојећим решењима Закона о забрани дискриминације не достижу заједничке тековине и да није у пуној мери усаглашен са релевантним законодавством ЕУ на шта је Европска комисија у више наврата указала. Осим тога, надлежна уговорна тела УН за економска, социјална и културна права, као и за људска права, истакли су потребу институционалног јачања заштите од дискриминације, односно рада Повереника за заштиту равноправности.

Будући да је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, у члану 12. став 3. предвиђено да „Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог oбавља послове државне управе који се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове на основу члана 12. тог закона“ - ово Министарство је започело рад на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/2019), као и Правилником  о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/2019) спроведене су јавне консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија.

У складу са закључком Одбора за правни ситем и државне органе Владе Републике Србије (Број: 011-1777/2021 од 3. марта 2021. године), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћау јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, која траје у периоду од 4. до 23. марта 2021. године. 

Предлози и сугестије могу се дати на приложеном обрасцу и послати најкасније до 23. марта 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs са назнаком: Коментари на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

Предлог нацрта и Образац за коментаре су објављени и на  Порталу е-Управе.

 

Jавнa расправa о Предлогу нацрта закона о истополним заједницама

Анализом стања у области остваривања људских права сексуалних мањина уочено је да постојање истополних партнерстава у свим друштвима, па и у друштву у Србији, намеће потребу да се овакав вид остваривања заједнице живота између две особе правно препозна и уреди. Истраживања показују да преко 50% испитаних ЛГБТИ особа у Србији живи у неком виду партнерства, а њих 63% одговорило је позитивно у погледу спремности да региструје истополно партнерство уколико би то било правно могуће.  Негативне последице непрепознавања истополног партнерства су вишеструке, и поред припадника ЛГБТИ заједнице посредно захватају читаво друштво. Нерегулисан породични статус у конкретним случајевима директно угрожава или може да угрози здравствено стање, имовину, породични и лични статус појединца, а свакако код истог ствара осећај друштвене изопштености и понижености. 

Будући да је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, у члану 12. предвиђено да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе између осталог на заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и мањинским правима; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима; равноправности полова; антидискриминациону политику, ово Министарство је започело рад на изради Нацрта закона о истополним заједницама.

Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/2019), као и Правилником  о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/2019) спроведене су јавне консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија.

Такође, Министарство за људска права је организовало три састанка Посебне радне групе за израду Нацрта закона о истополним заједницама на којима су разматрани коментари како чланова Посебне радне групе, тако и коментари са јавних консултација. Посебну радну групу чине представници релевантних државних органа и институција и организација цивилног друштва. Састанцима у улози посматрача присуствују и представници Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Повереника за информације од јавног значаја и Тима за људска права УН у Србији.

Циљ је да се у Србији што је пре могуће стекну услови да ЛГБТИ особе могу неометано да планирају и организују сопствени породични живот. Опредељеност државе ка поштовању универзалног начела људских права и недискриминације обавезује надлежне институције да омогуће процес достизања права ЛГБТИ особа. Доношењем оваквог прописа држава изражава своју јасну опредељеност за поштовање међународних стандарда у области људских права, као и приврженост вредностима које су уграђене у законодавство Европске уније, али и своју одлучност да, упркос притисцима поступа у складу са принципима владавине права. Доношење Закона о истополном партнерству једна је од активности предвиђених у Годишњем плану рада Владе за 2021. годину као и у Акционом плану за спровођење Програма Владе.

У складу са закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије (бр. 011-1776/2021 од 3. марта 2021. године) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све органе јавне власти, заинтересоване грађанке и грађане Републике Србије, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавној расправи о Нацрту закона о истополним заједницама, која траје у периоду од 4. до 23. марта 2021. године. 

Предлози и сугестије могу се дати на приложеном обрасцу и послати најкасније до 23. марта 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs  са назнаком: Коментари на Нацрт  закона о истополним заједницама.

Предлог нацрта закона о истополним заједницама и Образац за коментаре су објављени на су и на Порталу е-Управа.

 

Jавнa расправa о Предлогу нацрта закона о родној равноправности

Анализом стања у погледу примене Закона о равноправности полова, а посебно у погледу остваривања права на равноправност жена и мушкараца у Републици Србији, за десетогодишњи период (од 2010. до 2020. године), може се утрврдити да су жене и даље неравноправне и изложене дискриминаторним понашањима у свим областима јавног и приватног живота, а да су у посебно лошем положају жене из осетљивих друштвених група. Такође, током вођења преговора о чланству Републике Србије у Европској унији (ЕУ) уочено је да се постојећим решењима Закона о равноправностн полова не достижу заједничке тековине равноправности жена и мушкараца и да није у пуној мери усаглашен са релевантним законодавством ЕУ.

Будући да је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, у члану 12. став 3. предвиђено да „Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове на основу члана 12. тог закона“ - ово министарство је започело рад на изради Нацрта зкона о родној равноправности.

Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/2019), као и Правилником  о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/2019) спроведене су јавне консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија.

Такође, у фази јавних консултација Министарство је организовало четири друштвена дијалога на којима се разматрало стање родне равноправности у областима које су предмет регулисања овог закона: рад, запошљавање, предузетништво, образовање, култура, социјална и здравствена заштита као и учешће жена у политичком животу. У овим друштвеним дијалозима учествовали су како највиши представици ресорних министарстава тако и народни посланици, представници независних тела, синдиката, организација цивилног друштва, академске заједнице и политичких странака.

Будућим Законом о родној равноправности регулише се стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања, самозапошљавања, социјалног осигурања, социјалне и здравствене заштите, образовања, одбране и безбедности, заштите животне средине, културе, јавног информисања, спорта, политичког деловања и јавних послова, репродуктивног и сексуалног здравља, приступу роби и услугама као и мере за спречавање и сузбијање родно заснованог насиља, насиља према женама и насиља у породици.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавној расправи о Предлогу нацрта закона о родној равноправности, која траје у периоду од 26. фебруара до 17. марта 2021. године. 

Предлози и сугестије могу се дати на приложеном обрасцу и послати најкасније до 17. марта 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs са назнаком: Коментари на Предлог нацрта закона о родној равноправности.

Предлог нацрта и Образац за коментаре су објављени на  Порталу е-Управе.