MENI
 
Naslovna » Kontakt tačke za saradnju sa OCD »Resurs centar za kontakt tačke za saradnju sa OCD

Resurs centar za kontakt tačke za saradnju sa OCD

Dobro došli na stranicu namenjenu kontakt tačkama za saradnju sa organizacijama civilnog društva. Ovde možete pronaći najvažnija dokumenta koja vam mogu pomoći u vezi sa aktivnostima saradnje sa organizacijama civilnog društva – najvažnije zakone, podzakonska akta, smernice, priručnike i sl. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ostaje takođe na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice koje možete imati u svakodnevnom radu i uvek nam se možete obratiti mejlom: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

Predlog opisa posla kontakt tački za saradnju sa OCD

Kontakt tačke za saradnju sa OCD na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou jesu službenici zaposleni u ovim organima uprave koji treba da olakšaju i unaprede komunikaciju i saradnju organa uprave i organizacija civilnog društva, naročito u procesima donošenja dokumenata razvojnog planiranja, dokumenata javnih politka, zakona, propisa i drugih opštih akata.

Kontakt tačke za saradnju sa organizacijama civilnog društva su spona između sistema javne uprave i organizacija civilnog društva i kao takve predstavljaju potencijalno izuzetno delotvoran mehanizam koji može da:
a) unapredi inkluzivnost i transparentnost rada organa uprava,
b) unapredi saradnju i razmenu informacija između dva različita sektora
v) unapredi saradnju između samih organa uprave na različitim nivoima vlasti.

Poštujući i uzimajući u obzir Ustav, postojeće zakone, propise i druge opšte akte kojima se reguliše rad javne uprave, Ministarstva za za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog izradilo je predlog opisa posla kontakt tački za saradnju sa organizacijama civilnog društva. Ovaj opis posla ni na jedan način nije obavezujući, već je izrađen u svrhu pružanja pomoći organima prilikom definisanja opisa posla zaposlenih na poslovima saradnje sa civilnim sektorom. Kontakt tačke za saradnju sa OCd mogu da obavljaju neke od sledećih aktivnosti:

  • pruža informacije i stručna uputstva organizacijama civilnog društva o procesima donošenja dokumenata javnih politika, propisa i  akata u nadležnosti Vlade Republike Srbije/pokrajinske vlade/grada/opštine i mogućnostima za uključivanje organizacija civilnog društva u ove procese;
  • pruža informacije i stručna uputstva organizacijama civilnog društva o formiranju novih i mogućnosti njihovog učešća u postojećim stalnim i/ili privremenim radnim telima unutar sistema javne uprave;
  • prati i analizira podsticajno okruženje za razvoj i delovanje organizacija civilnog društva na nacionalnom/pokajinskom/lokalnom nivou i predlaže mere za unapređenje stanja;
  • pruža informacije o mogućnostima projektne podrške organizacijama civilnog društva iz budžeta Republike Srbije;
  • pruža informacije o mogućnostima partnerstva između javne uprave i organizacija civilnog društva na pripremi novih i sprovođenju postojećih projekata;
  • prati sprovođenje projekata organizacija civilnog društva na nacionalnom/pokrajinskom/lokalnom nivou;
  • objedinjava predloge organizacija civilnog društva za unapređenje saradnje između javne uprave i organizacija civilnog društva i upućuje ih nadležnim organizacionim jedinicama;
  • učestvuje u svojstvu izvestioca na sednicama organa držane uprave/pokrajinske uprave/gradske/opštinske uprave u vezi sa pitanjima koje se odnose na podsticajno okruženje za razvoj i delovanje organizacija civilnog društva;
  • priprema izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi o radu organizacija civilnog društva i stanju i problemima vezanim za delovanje organizacija civilnog društva.

 

VAŽNA DOKUMENTA